| เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท แอล. เอช. ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท  อำพน  จำกัด

           บริษัท แอล.เอช.ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งใน “เครือปิ่นทอง” www.pinthonggroup.com ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง ที่มีความสำคัญอีกหนึ่งบริษัทในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2526 เดิมชื่อ บริษัท แอล. เอช. พูร์ เซอร์วิส จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล. เอช. โลจิสติกส์ จำกัด และต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล. เอช. ทรานสปอร์ต จำกัด จนถึงปัจจุบัน  ด้วยวัตถุประสงค์หลักให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  ด้วยประสบการณ์ที่มีต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี บริษัท แอล. เอช. ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มีบริษัทฯ ในกลุ่มยานพาหนะ ในนาม บริษัท อำพน จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการรถเช่าโดยเฉพาะ

     การให้บริการของ บริษัท แอล. เอช. ทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท อำพน จำกัด ยังเน้นการบริการด้านงานขนส่งและบริการรถเช่า ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง ความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นให้บริการที่คุ้มค่า ประโยชน์สูงสุด ประหยัดต้นทุน การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง การให้บริการที่เชื่อถือได้ บนเส้นทางการแข่งขันของโลกการค้ายุคใหม่

     บริษัทฯได้นำระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) ส่งข้อมูลแบบ Online Real time และระบบการขนส่ง มาใช้กับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้านการขนส่ง สร้างความมั่นใจในการบริการ ความพอใจสูงสุด ป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน